Hướng dẫn phá Password giải nén RAR không cần phần mềm

Cách vét cạn hay còn gọi là Burte Force, bạn cần có một file từ điển chứa Password và chúng ta sẽ thử từng Password xem có trùng khớp với Password file RAR không? Nhưng nếu làm thủ công bạn sẽ khá tốn thời gian.

Bây giờ chúng ta sẽ tận dùng chức năng hổ trợ giao diện dòng lệnh của WinRaR để thử phá Password giải nén file RAR. Trong đó, ta sẽ sử dụng file UnRAR.exe để dò tìm Password giải nén file RAR.

Xem thêm:Hướng dấn sử dụng Activate AIO Tools v3.0 kích hoạt bản quyền win và Office.

Bây giờ bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Copy đoạn Code dưới đây vào notepad và save thành file .bat. Ví dụ mình sẽ đặt tên là unpass.bat.

Sau đó Copy file vào ổ đĩa D:

@echo off>NUL
IF NOT EXIST “%programfiles%\Winrar\UnRAR.exe” (
CALL :missing
) ELSE (
Copy /Y “%programfiles%\Winrar\UnRAR.exe”
)
CLS
Title .Rar Breach PRO ^| Welcome %USERNAME%!
echo ————————————
echo ___ ___ ___
echo / _ \/ _ ^| / _ \
echo ___ / , _/ __ ^|/ , _/__
echo / _ )/_/^|_/_/_^|_/_/^|_^|/ /
echo / _ / __/ -_) _ `/ __/ _ \
echo /____/_/ \__/\_,_/\__/_//_/
echo ————————————
echo WINRAR ARCHIVE BRUTE-FORCE SUITE
echo ————————————
echo.
Set/p “archive=ENTER FILE PATH TO .RAR ARCHIVE: “
Set/p “wordlist=ENTER FILE PATH TO WORDLIST: “
Set/p “destination=ENTER DESTINATION PATH FOR EXTRACTION: “
echo.
echo Strike any key to breach…
pause>NUL
Setlocal EnableDelayedExpansion
Set /a “i=0”
FOR /F “delims=” %%G IN (%wordlist%) DO (
set “pass=%%G”
set /a i=!i!+1
Echo THREAD [!i!] ATTEMPTING PASSWORD: !pass!
UNRAR E -INUL -P!PASS! “%archive%” “%destination%”
)
echo Brute force complete!
echo. & echo Strike any key to exit…
pause>NUL
ERASE /F /Q “UnRAR.exe”
Exit /B
:missing
Color 0C
echo Yikes! WinRAR decompression binary (UnRAR.exe) not found on system…
echo.
echo Install WinRAR from ‘https://www.win-rar.com/’ and try again.
pause & exit

Bước 2: Tiếp theo, bạn copy file rar cần tìm Password vào ổ D:, nên đổi tên file đơn giản ví dụ: 1.rar, abc.rar để dễ sử dụng

Bước 3: Bây giờ bạn cần file từ điển Password. File này sẽ chứa danh sách mật khẩu mà bạn dự đoán sẽ dùng để mở khóa file nén của bạn. Mình có chia sẻ bộ từ điểm bao gồm các ký tự, chữ số dành cho tiếng anh và tiếng Việt, bạn có thể Download tại bài Tổng hợp Worldlist dùng để Brute Force. Bạn cũng nên đổi tên file Wordlist thành wordlist.txt để dễ sử dụng.

Bây giờ, đảm đảm bảo trong ổ D của bạn sẽ có 3 file:

  1. unpass.bat -> Code dùng để dò Password
  2. abc.rar -> File rar cần dò Password để giải nén
  3. wordlist.txt -> Danh sách các Password cần dò

Bước 4:  Tiến hành chạy file unpass.bat

Tại giao diện CMD:

  • Gõ tên file cần tìm Password: abc.rar
  • Đường dẫn file Wordlist: wordlist.txt
  • Đường dẫn sẽ được giải nén: Nhấn Enter sẽ giải nén vào ổ D:
  • Cuối cùng là nhấn Enter lần nửa

Code sẽ tự động copy file UnRAR.exe vào ổ D và thực hiện dò Password từ wordlist.txt, nếu thành công bạn sẽ thấy file tự giải nén nằm trong thư mục dấu gạch dưới _

Cách phá Password giải nén file RAR này tuy khá đơn giản nhưng tốn khá nhiều thời gian và phụ thuộc vào độ may mắn của bạn. Nếu trong wordlist.txt không chứa Password giải nén thì cũng thua. Hiện nay dò password file nén là cách duy nhất để có thể tìm lại mật khẩu file nén.

Đánh giá

BẠN CẦN DỊCH VỤ SỬA MÁY TÍNH TẠI HÀ NỘI

Á Đông cung cấp dịch vụ sửa chữa, cài win, thế thế lính kiện máy tính uy tín, chất lượng, giá thành rẻ nhất Hà Nội

X